بایگانی

رابطه سه مولفه

سلام
رابطه فاصله کانونی،میدان دید(شایدم زاویه دید)،قطر عدسی چیه؟
سونی یه لنز بیرون داده بود که میشد روی گوشیهاش نصب کرد بنظر شما اونو بگیرم بهتره یا یه دوربین تا یکو دویست ،سیصد؟ البته قیمت لنزه هم همین حدود بود فکنم.