بایگانی بر حسب نقد عکس

نقد عکس #۱۷۳

«نقد عکس» نام یکی از بخش های لنزک است. در بخش نقد عکس، که آخر هفته ها برگزار می شود، ما عکس ارسالی یکی از خوانندگان عزیزمان را منتشر می کنیم و از شما خواهش می کنیم که انتقادات سازنده خود را در مورد آن مطرح نمایید. این یک راه عالی برای یادگیری بیشتر در مورد عکاسی، مطرح کردن دیدگاه ها و نقد شدن عکس خود شماست. در ادامه از شما برای شرکت کردن در این بخش و مطرح کردن نظرتان در مورد عکس نقد شماره ۱۷۳ دعوت می کنیم.

ادامه مطلب

نقد عکس #۱۷۲

«نقد عکس» نام یکی از بخش های لنزک است. در بخش نقد عکس، که آخر هفته ها برگزار می شود، ما عکس ارسالی یکی از خوانندگان عزیزمان را منتشر می کنیم و از شما خواهش می کنیم که انتقادات سازنده خود را در مورد آن مطرح نمایید. این یک راه عالی برای یادگیری بیشتر در مورد عکاسی، مطرح کردن دیدگاه ها و نقد شدن عکس خود شماست. در ادامه از شما برای شرکت کردن در این بخش و مطرح کردن نظرتان در مورد عکس نقد شماره ۱۷۲ دعوت می کنیم.

ادامه مطلب

نقد عکس #۱۷۱

«نقد عکس» نام یکی از بخش های لنزک است. در بخش نقد عکس، که آخر هفته ها برگزار می شود، ما عکس ارسالی یکی از خوانندگان عزیزمان را منتشر می کنیم و از شما خواهش می کنیم که انتقادات سازنده خود را در مورد آن مطرح نمایید. این یک راه عالی برای یادگیری بیشتر در مورد عکاسی، مطرح کردن دیدگاه ها و نقد شدن عکس خود شماست. در ادامه از شما برای شرکت کردن در این بخش و مطرح کردن نظرتان در مورد عکس نقد شماره ۱۷۱ دعوت می کنیم.

ادامه مطلب

نقد عکس گمشده در زمان اثر صمد قربان زاده

مسلما این عکس یک تصادف نیست. یک صحنه پردازی دقیق است (حال چه در هنگام عکاسی و چه در مرحله فتومونتاژ که تخصص صمد قربانزاده است). عکاس بر خلاف آنچه امروزه آموزش می دهند که با دیجیتال تعداد زیادی عکس بگیرید و یکی خوب در خواهد آمد، خوب می دانسته چگونه با همین تک شات در انتقال مفهوم قدم بردارد و در دست یافتن به این مهم قبل از آنکه دکمه شاتر دوربین دیجیتال خود را فشار دهد (یا در نهایت در مرحله مونتاژ آخرین ریزه کاری ها را روی اثر نهایی اعمال کند) عکس را دیده است. شاید روزها و ماه ها یا سال ها قبل، او این صحنه را در ذهن اش عکاسی کرده و بر روی نرون های مغزش ذخیره کرده است.

ادامه مطلب

نقد عکس #۱۷۰

«نقد عکس» نام یکی از بخش های لنزک است. در بخش نقد عکس، که آخر هفته ها برگزار می شود، ما عکس ارسالی یکی از خوانندگان عزیزمان را منتشر می کنیم و از شما خواهش می کنیم که انتقادات سازنده خود را در مورد آن مطرح نمایید. این یک راه عالی برای یادگیری بیشتر در مورد عکاسی، مطرح کردن دیدگاه ها و نقد شدن عکس خود شماست. در ادامه از شما برای شرکت کردن در این بخش و مطرح کردن نظرتان در مورد عکس نقد شماره ۱۷۰ دعوت می کنیم.

ادامه مطلب

نقد عکس #۱۶۹

«نقد عکس» نام یکی از بخش های لنزک است. در بخش نقد عکس، که آخر هفته ها برگزار می شود، ما عکس ارسالی یکی از خوانندگان عزیزمان را منتشر می کنیم و از شما خواهش می کنیم که انتقادات سازنده خود را در مورد آن مطرح نمایید. این یک راه عالی برای یادگیری بیشتر در مورد عکاسی، مطرح کردن دیدگاه ها و نقد شدن عکس خود شماست. در ادامه از شما برای شرکت کردن در این بخش و مطرح کردن نظرتان در مورد عکس نقد شماره ۱۶۹ دعوت می کنیم.

ادامه مطلب